آیکون منو
پاسخگویی به شکایات
1393/3/18 یکشنبه
حضرت علی (ع):اَلْزِم ِالحقَّ مَنْ لَزِمَه من القریب و البعید؛
حق را در مورد هر کسی که بایسته است - دور یا نزدیک - اجرا کن.

 


گروه رسیدگی به شکایات براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور بویژه اهداف مندرج در فصل پنجم و هفتم قانون خدمات کشوری، نظامنامة مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد دربرقراری ارتباط بین مردم و سازمان انجام وظیفه می نماید. گروه رسیدگی به شکایات در جهت ارتباطات مردمی با مدیریت ایده‌ها، نظرها، طرح‌ها، شکایت‌ها، درخواست‌ها، انتقادها و ابراز احساسات می‌کوشد تا با برقراری ارتباطات پویا بین مردم وسازمان  و افزایش سطح دسترسی مردم به مدیران و مسولین با رویکرد حل مشکل و مشارکت در برنامه‌ریزی و نظارت، زمینة مشارکت همگانی را عملی سازد.

 


شرح وظایف واحد پاسخگویی به شکایات


 
*دریافت وجمع آوری پیشنهادات،شکایات حضوری ومکتوب مردم(مراجعین)از واحدها وکارکنان سازمان*
*بررسی وتحقیق وهمکاریهای لازم پیرامون صحت ویا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا حصول نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی *
*بررسی وهمکاری وارائه رهنمودهای لازم درجهت پاسخگویی به مراجعات به نهادهای نظارتی وبازرسی ازقبیل ریاست جمهوری وسازمان بازرسی کل کشور*
*اخذ نظریات وپیشنهادات واحدهای تخصصی مرتبط با شکایات واصله به منظور رسیدگی واعلام پاسخ به شاکیان*
* جمع آوری شکایات واصله ونتایج بررسیهای واحدهای استانی*
* انجام مطالعات وتحقیقات لازم دررابطه با شیوه های رسیدگی به شکایات*
*نظارت برجمعبندی شکایات وتجزیه تحلیل علل بروز شکایات*
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *