آیکون منو
پاسخگویی به شکایات
1401/9/28 دوشنبه
حضرت علی (ع):اَلْزِم ِالحقَّ مَنْ لَزِمَه من القریب و البعید؛
حق را در مورد هر کسی که بایسته است - دور یا نزدیک - اجرا کن.


گروه رسیدگی به شکایات براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور بویژه اهداف مندرج در فصل پنجم و هفتم قانون خدمات کشوری، نظامنامة مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد دربرقراری ارتباط بین مردم و سازمان انجام وظیفه می نماید. گروه رسیدگی به شکایات در جهت ارتباطات مردمی با مدیریت ایده‌ها، نظرها، طرح‌ها، شکایت‌ها، درخواست‌ها، انتقادها و ابراز احساسات می‌کوشد تا با برقراری ارتباطات پویا بین مردم وسازمان  و افزایش سطح دسترسی مردم به مدیران و مسئولین با رویکرد حل مشکل و مشارکت در برنامه‌ریزی و نظارت، زمینة مشارکت همگانی را عملی سازد.

 


شرح وظایف واحد پاسخگویی به شکایات


 
- دریافت و جمع آوری پیشنهادات،شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعین)از واحدها و کارکنان سازمان.
- بررسی و تحقیق و همکاریهای لازم پیرامون صحت و یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی .
- بررسی و همکاری و ارائه رهنمودهای لازم درجهت پاسخگویی به مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
- اخذ نظریات و پیشنهادات واحدهای تخصصی مرتبط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
- جمع آوری شکایات واصله و نتایج بررسیهای واحدهای استانی.
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم دررابطه با شیوه های رسیدگی به شکایات.
- نظارت برجمع بندی شکایات و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات.
 

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *