پاسخگویی به شکایات

1401/9/28 دوشنبه
حضرت علی (ع):اَلْزِم ِالحقَّ مَنْ لَزِمَه من القریب و البعید؛
حق را در مورد هر کسی که بایسته است - دور یا نزدیک - اجرا کن.

گروه رسیدگی به شکایات براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور بویژه اهداف مندرج در فصل پنجم و هفتم قانون خدمات کشوری، نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد دربرقراری ارتباط بین مردم و سازمان انجام وظیفه می نماید. گروه رسیدگی به شکایات در جهت ارتباطات مردمی با مدیریت ایده‌ها، نظرها، طرح‌ها، شکایت‌ها، درخواست‌ها، انتقادها و ابراز احساسات می‌کوشد تا با برقراری ارتباطات پویا بین مردم و سازمان و افزایش سطح دسترسی مردم به مدیران و مسئولین با رویکرد حل مشکل و مشارکت در برنامه‌ریزی و نظارت، زمینة مشارکت همگانی را عملی سازد.

شرح وظایف پاسخگویی به شکایات
  • دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.
  • بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
  •  پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی.
  • جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
  • پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
  •  پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.

بيشتر