آیکون منو
ارزیابی عملکرد
1393/2/21 یکشنبه

پیامبر اکرم (ص): حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا
خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.
شرح وظایف واحد ارزیابی عملکرد
 
استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح سازمان (مشتمل بر سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان)
*همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برناممه های عملیاتی سالانه سازمان.
*هماهنگی، پی گیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سطح سازمان، مدیران و کارمندان.
برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان و نیز تدوین برش استانی شاخص های اختصاصی.
*مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی سازمان از طریق سامانه ارزیابی عملکرد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و سایر مراجع ذیربط.
*انجام تمهیدات و پی گیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط سازمان به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود.
*اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
*تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان بر اساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد.
*تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبیرخانه کمیته.
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *