آیکون منو
ارزیابی عملکرد
1401/8/30 دوشنبه

پیامبر اکرم (ص): حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا
خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.
شرح وظایف گروه ارزیابی عملکرد
 
- استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح سازمان (مشتمل بر سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان).
- همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه سازمان.
- هماهنگی، پی گیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سطح سازمان، مدیران و کارمندان.
- برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان و نیز تدوین برش استانی شاخص های اختصاصی.
- مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی سازمان از طریق سامانه ارزیابی عملکرد در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و سایر مراجع ذیربط.
- انجام تمهیدات و پی گیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط سازمان به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود.
- اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان بر اساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد.
- تدوین و تحلیل عملکرد مدیران کل ستادی و  استانی جهت انعکاس به مقام محترم ریاست سازمان.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *