ارزیابی عملکرد

1402/4/18 یکشنبه
هدف از ارزیابی عملکرد

سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی ، کارائی ، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی.
اهداف کلی و اختصاصی ارزیابی عملکرد
- ایجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی.
-  ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق.
-  بهبود کیفیت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده.
- شناسائی و تعیین ظرفیتها و تواناییهای بالقوه و بالفعل.
-  آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوریها ، موفقیتها ، محدودیتها ، ضعفها و مشکلات.
- آگاهی از اطلاعات و برنامه های اختصاصی که امکان دسترسی به آنها در محل ستاد مرکزی وزارت متبوع مقدور نمی باشد.
- تعیین میزان انحراف از مسیر سیاستها ، طرحها و برنامه ها.
-  آگاهی از اثرات سیاستهای ابلاغی ستاد و ارزیابی نتایج حاصله در جهت تعدیل برنامه ها و سیاستهای آتی.
-  ایجاد انگیزش در مدیران و کارکنان.

وظایف ارزیابی عملکرد

1-همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.
2-اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.
3-پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مقام ریاست سازمان.
4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.
5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.
6- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای استانی.

 
بيشتر