شرکت فعال پرسنل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در روز سه شنبه مورخ 95/9/16 در محل سالن همایش های سازمان با همکاری دفتر آموزش و اداره کل امور اداری برگزار گردید که پرسنل این دفتر در دوره مزبور شرکت فعال داشتند.