نکات مورد تاکید گردهمائی روسای مدیریت عملکرد استانها در کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد تسما

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تسما طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 3 و 4 آذرماه در عسلویه برگزار گردید. در این کارگاه ضمن بررسی برنامه های سال 95 موارد ذیل از طرف مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد تاکید قرار گرفت:

 •   تهیه برنامه کاری و کوتاه مدت با تعیین اولویت از طرف واحدهای ارزیابی عملکرد استان در راستای هماهنگی و اجرایی نمودن هرچه بهتر برنامه های سازمان و اداره کل در سطوح مختلف

 •   هماهنگی و همکاری دفاتر ستادی و ادارات کل در خصوص بارگذاری مستندات در سامانه تسما. بدینگونه که پس از ابلاغ شاخص ها لازم است بلافاصله مراحل مقدماتی مربوط به تهیه مستندات و گزارشات تا زمان اعلام فعال شدن سامانه انجام گردد و در صورت نیاز به راهنمایی مراتب را از طریق گروه ارزیابی عملکرد  پی گیری نمایند. مضافا اینکه در ارزیابی عملکرد استانها و دفاتر ستادی، نتایج عملکردی شاخص های ابلاغی، بخشی از امتیاز ارزیابی است و نحوه به انجام رساندن سایر برنامه های ابلاغی و راهبردهای سازمان و چگونگی انجام وظایف متناسب با تقسیم بندی منطقه ای و استانها در جمع بندی نهایی لحاظ خواهد گردید.

 • ارزیابی عملکرد دستگاههای مرتبط نظیر امور آب، آبفا، سازمان صنعت معدن تجارت، استانداری و شهرداریها و ... می بایست متناسب با تکلیف و وظایف قانونی آنها در زمینه موضوعات محیط زیست از طرف سازمان اداری و استخدامی  بعنوان شاخص های ارزیابی فرابخشی استانی مد نظر قرار گیرد و پاسخ گویای دستگاهها در این خصوص مهم است. ضروری است ادارات کل استانها مراتب را برای لحاظ نمودن این شاخصها در شاخص های ارزیابی دستگاههای مزبور با سازمان اداری و استخدامی  استانی هماهنگ نمایند.

 • برگزاری جلسات با مسئولین ادارات، واحدها، کارکنان و محیط بانها و معرفی گلوگاههای حساس کاری و ضرورت توجه به قوانین و ضوابط در فرآیند انجام کار

 • اهمیت سلامت اداری و اجرای احکام مقرر در مواد 91 و 92 و برخورد جدی با هرگونه پیشنهاد در جهت تطمیع همکاران یا مماشات در انجام وظایف (از جانب خود همکاران و مسئولین واحدها مورد پی گیری جدی و برخورد با متخلف پیشنهاد دهنده قرار گیرد).

 • همکاری در بررسی فرآیندهای انجام کار و پیشنهادات لازم برای بهبود شرایط و دقت در انجام و تسریع در مراحل آن

 • ایجاد سیستم نظارت و پیگیری در خصوص موارد مهم و اقدامات ثمربخش تا حصول نتیجه

 • هماهنگی با واحد بازرسی سایر دستگاهها بمنظور پیش گیری از هرگونه سوء جریان در خصوص موضوعات کاری مشترک

 • تاکید بر گردآوری اطلاعات جامع و صحیح، تجزیه و تحلیل، تهیه گزارش تحلیلی و اطلاع رسانی بهنگام به مدیرکل استان و مدیرکل دفتربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.

 • توجه جدی بویژه در ارتباط با مراحل تصمیم گیری موضوعات خاص از جمله نظارت بر موضوع پسماند ویژه و منابع آلودگی هوا، شکار غیرمجاز، تصرف و تغییر کاربری عرصه های طبیعی

 • تهیه گزارش های تحلیلی و موضوعی با همکاری بخش های اداره کل و واحدهای تابعه

 • توجه به رویکرد کلی در خصوص برنامه محوری، هماهنگی و پیگیری مستمر و جدی برای عملیاتی کردن برنامه ها، همسویی با سایر بخش های اداره کل بمنظور هم افزائی در این راستا که به نوعی منوط به مقایسه دست آوردها با شاخص های عملکردی و بهبود مستمر با اشاره به ارتقاء جایگاه عملکرد سازمان نسبت به سنوات گذشته است.

 • رویکرد و نگرشی سیستمی به امور مربوط به بازرسی و ارزیابی عملکرد و زمینه سازی جهت الکترونیکی کردن این فعالیت ها، ایجاد سامانه های مورد نیاز و شبکه جامع در این خصوص که در حال حاضر یکی از نیازهای مبرم سازمان و حوزه بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات می باشد که اقداماتی از سوی دفتر در دست انجام و پیگیری است.

 • با توجه به شرح وظایف بازرسی و ارزیابی عملکرد تجزیه و تحلیل سازمانی در سطح واحدها و افراد مسئول مهم است و کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های پیدا و پنهان بمنظور پیش گیری از تصمیم گیری اشتباه و انحراف برنامه ها و نیز ارائه اطلاعات مورد نیاز و بهنگام به مدیریت مجموعه برای تصمیم گیری موثر و پیش گیری از ایجاد چالش برای اداره کل ضروری است و یقینا در جلوگیری از تحمیل هزینه و هدر رفت منابع تاثیرگذار خواهد بود.

 • همانگونه که بر اساس قانون می بایست نقاط آسیب پذیر و در معرض خطر بیشتر مورد تاکید برای  بازرسی های مستمر و دوره ای در زمینه های انحراف برنامه و انجام وظایف قرار گیرد، طی نامه ای به ادارات کل استانها  16  نقطه آسیب پذیر به عنوان گلوگاه فساد ابلاغ گردید که می بایست برای بررسی و نظارت مستمر بر مواد یاد شده با هماهنگی مدیرکل استان برنامه بازنگری فرایندها و برنامه اجرایی آن پیش بینی و با همکاری سایر بخش ها به انجام برسد.

نظارت و پیگیری ویژه
-    پیگیری جهت اخذ نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 از طریق استانداری یا ادارات کل از سازمان اداری و استخدامی استان و ارسال به این دفتر
-    طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی در حال اجرا
-    تعیین تکلیف مجوزهای مشروط
-    پسماندهای ویژه واحدهای بازیافت، امحاء پسماند و ...
-    برگزاری جلسات مستمر پسماند و پی گیری جدی مصوبات کارگروه
-    کمیته ماده 8
-    پایش منابع مهم و تاثیرگذار بر آلودگی هوا
-    برنامه مدیریت پساب و پسماندهای شهرکهای صنعتی
-    چگونگی اجرای طرح های تملک دارایی با توجه به اعتبارات استانی و ابلاغی از ستاد، مفاد موافقت نامه و اولویت برنامه عملیاتی
-    عدم هرگونه همکاری و بکارگیری نیروی جدید تحت هر عنوان. با توجه به اینکه بکارگیری افراد صرفا در چارچوب قوانین استخدام کشوری و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه است و یا مواردی که موافقت سازمان مدیریت استان و مرکز را دریافت کرده اند. در صورت فراهم شدن شرایط استخدام و تائید سازمان بکارگیری نیرو صرفا بر اساس اولویت بندی ردیف های مورد نیاز و رشته های تحصیلی کاملا مرتبط و کارآمدی فرد انجام پذیرد.
-    پیش گیری از تغییر کاربری و دیوارکشی خارج بافت های روستایی مطابق طرح های هادی مصوب (در مناطق تحت مدیریت استان)
-    پیگیری و نهایی نمودن پرونده های قضایی بخصوص مربوط به تغییر کاربری و تصرفات
-    باغ وحش ها و مراکز تکثیر و پرورش و قرق ها
-    انجام اقدامات موثر و اجرایی در اجرای مفاد مواد91 و 92 و بازدید کارشناسی و بررسی دوره ای در این زمینه
-     ارائه تجزیه و تحلیل شکایات واصله در شش ماهه اول و دوم هر سال  
-    تاکید بر اجرایی نمودن طرحای مدیریت مناطق با توجه به تفاهم نامه با استانداری و طرح تالاب ها
-    تعیین تکلیف کلیه سایتهای تکثیر و پرورش جانوران وحشی در استانها با همکاری دفاتر تخصصی
-    اجرای برنامه های سرشماری در سطح استانها در خصوص گونه های حمایت شده پرندگان، پستانداران، خزندگان در سطح مناطق تحت مدیریت استان و تجزیه و تحلیل تمام داده ها
-    برخورد قانونی با هرگونه خرید و فروش و نگهداری قاچاق جانوران وحشی در سطح استان و در فضای مجازی
-    تاکید بر اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل و توجیه کلیه کارکنان به نحو مقتضی
-    حضور روسای ادارات مدیریت عملکرد استانها در کمیته عوارض آلایندگی
-    نظارت بر شرکتهای پیمانکار پسماند
-    خودداری از معرفی هرگونه شرکتهای مشاوره زیست محیطی، شرکتهای فروشنده سیستم پایش آن لاین، آزمایشگاههای معتمد، شرکتهای فروشنده تجهیزات کنترل و پایش به مراجعین
-    عدم صدور اخطاریه های رفع آلایندگی متعدد و ضرورت اقدام جدی و عمل در این خصوص
-    انضباط اداری و ثبت ورود و خروج
-    برگزاری جلسات شورای معاونین، بازدید و برگزاری جلسات در محیط بانیها توسط مدیریت استان

 

بيشتر