برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد
نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد در دستیابی به اهداف پیش بینی شده و تاکید ریاست سازمان مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حوزه ارزیابی عملکرد  و تدوین شاخص های اختصاصی و عمومی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با همکاری دفتر آموزش محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر دور آموزشی " آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد" را جهت روسای مدیریت عملکرد ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و رابطین معاونین سازمان در تاریخ سوم و چهارم آذرماه در عسلویه برگزار می نماید.