ارزیابی عملکرد سال 93 ادارات کل استانی بر اساس شاخص های اختصاصی در سامانه ارزیابی عملکرد انجام شد ارزیابی عملکرد انجام شده صرفا بر اساس 17 شاخص اختصاصی مصوب سازمان بوده است
بر اساس نتایج حاصله 11 استان امتیاز کامل 1000 را کسب نموده اند
براساس نتایج حاصله 17 استان حائز رتبه عالی شدند
5 استان حائز رتبه خیلی خوب شدند
9 استان حائز رتبه بندی خوب گردیدند
عدم توجه مدیران به مقوله ارزیابی عملکرد را می توان از دلایل کسب امتیازات پایین دانست
امتیاز پایین برخی استانها به منزله نداشتن عملکرد نیست بلکه نشانه ی نحوه ارائه اطلاعات در زمان مقرر به سامانه می باشد