ارزیابی عملکرد سال 93 ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ارزیابی عملکرد سال 93 ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها بر اساس شاخصهای اختصاصی توسط گروه ارزیابی عملکرد در سامانه ارزیابی عملکرد شروع گردیده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. نتایج حاصل از این ارزیابی علاوه بر اعلام به استانداریها در رتبه بندی ادارات کل نیز استفاده خواهد شد.
بيشتر