ارزیابی عملکرد سال 93 سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی عملکرد سال 93 سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط گروه ارزیابی عملکرد در سامانه ارزیابی عملکرد شروع گردیده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. معاونتها و دفاتر سازمان موظف گردیدند عملکرد خود را بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی به همراه مستندات لازم در سامانه ارزیابی عملکرد وارد نمایند. نتایج حاصل از ارزیابی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته و نهایتا در مقایسه با سایر دستگاهها، سازمان های برتر در جشنواره شهید رجائی معرفی می گردند.