زمان افتتاح سامانه الکترونیکی 1540توسط ریاست محترم سازمان سامانه الکترونیکی 1540 در روز چهارشنبه ساعت 14 توسط رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست سرکارخانم ابتکار در سالن جلسات طبقه دهم سازمان افتتاح می گردد.