نمایش فیلم جهت آگاهی عموم از معضلات زیست محیطی در غرفه بازرسی در غرفه دفتر فیلمی در خصوص آگاهی مردم از انواع معضلات زیست محیطی برای عموم به نمایش گذاشته می شود. آشنایی با این معضلات می تواند در گزارش دهی مردم با سامانه ارتباط مردمی 1540 مفید واقع گردد.