تشکیل اولین جلسه کمیته ارزیابی عملکرد سازمان با حضور کلیه اعضاء اولین جلسه کمیته ارزیابی عملکرد سازمان با حضور کلیه اعضاء در مورخ 24/10/93 در محل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تشکیل و در خصوص مباحث مختلف ارزیابی عملکرد سازمان، کارکنان و ادارات کل استانی بحث و تبادل نظر گردید.