برگزاری دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد این جلسه با حضور رییس کمیته -آقای دکتر انجم شعاع- و دبیر کمیته - آقای مهندس شکرابی- در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس برگزار گردید.
دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در روز یکشنبه 1402/10/10 با حضور معاون محترم توسعه مدیریت،حقوقی و امورمجلس به عنوان رییس کمیته، مسئول محترم بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به عنوان دبیر کمیته و سایر اعضا در محل دفتر معاونت توسعه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص  شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1402 پیشنهادات آقای دکتر انجم شعاع و سایر اعضای حاضر در جلسه تصویب گردیدند.