برگزاری دومین جلسه تدوین شاخصهای اختصاصی فرهنگ سازمانی در راستای اجرای نظامنامه فرهنگ سازمانی، دومین جلسه هماهنگی جهت تدوین شاخص اختصاصی فرهنگ سازمانی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگانی از معاونتهای مختلف ستادی برگزار گردید.
 در این جلسه که با حضور نمایندگان معاونتهای تخصصی و مسئول بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان در روز سه شنبه مورخ 1402/09/21 در محل دفتر بازرسی بر گزار گردید، نکاتی از نظامنامه فرهنگ سازمانی(ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و مقرر شد معاونتهای محترم اقدام به تدوین شاخص اختصاصی مختص هر یک از مشاغل تعریف شده سازمانی نموده و در جلسات آتی کمیته فرهنگ سازمان نکات احصا شده به بحث و بررسی گذاشته شوند.