جلسه نهایی ستاد جشنواره شهید رجایی آخرین جلسه ستاد جشنواره شهیدرجایی به منظور هماهنگی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس برگزار شد.
در این جلسه که به منظور هماهنگی های نهایی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم با حضور معاون محترم توسعه
مدیریت،حقوقی و امور مجلس،معاون محترم محیط زیست انسانی،مسئول محترم بازرسی و سایر مدیران و مسئولین برگزاری جشنواره
در دفتر معاونت توسعه برگزار گردید،بخشهای ذیربط اقدام به ارائه گزارش از پیشرفت کار نموده و هماهنگی های لازم انجام شد.