جلسه ستاد جشنواره شهید رجایی جلسه ستاد جشنواره شهید رجایی در روز دوشنبه 1402/7/24 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس برگزار گردید.
انخستین جلسه ستاد جشنواره شهید رجایی با حضور جناب آقای انجم شعاع معاونت محترم توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس و نایب رییس ستاد ،آقای حسینی شکرابی مسئول محترم بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و نایب رییس ستاد و اعضای دائمی این ستاد در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.تصمیم گیری در خصوص زمان و چگونگی برگزاری جشنواره شهید رجایی سال 1402 به منظور تقدیر از مدیران و همکاران برتر منتخب در دستور کار این جلسه قرار گرفت.تصمیمات متخذه متعاقبا به سمع و نظر همکاران محترم قرار خواهند گرفت.