برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی در راستای انجام امور محوله سازمانی به کارشناسان بازرسی،این دفتر در نظر دارد یک دوره آموزشی برگزار نماید.    در راستای انجام امور محوله به کارشناسان ستادی و مسئولین بازرسی ادارات کل استانی این دفتر در نظر دارد یک دوره آموزشی با عنوان "آشنایی با اصول و مبانی تحلیل و گزارش نویسی در حوزه بازرسی"را برگزار نماید.اطلاعات تکمیلی در این خصوص در روزهای آتی ارائه خواهد شد.