بازرسی

1402/4/18 یکشنبه

اعضای گروه بازرسی
 • زهرا اورک
 • رامش دالوند-کارشناس
 • فاطمه پوریانژاد-کارشناس
 • مجید زرگر-کارشناس
شرح وظایف گروه بازرسي
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر و دوره اي و يا موردي از واحدهاي ستادي و استاني براي سنجش ميزان مطابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي.
 • انجام بازرسي از نحوه عملكرد مديريتها و واحدهاي سازمان با توجه به قوانين و مقررات جاري به منظور يافتن كاستي ها، سوء مديريت و انحرافات از سياستهاي تعيين شده و ارائه راه حلها و پيشنهادات براي رفع آنها.
 • بازرسي از عملكرد مديران و كارمندان و سنجش ميران رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع.
 • برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور،كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظرسنجي دستگاهها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات.
 • كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشهاي لازم به مديران ذيربط و رياست سازمان.
 • آموزش و توانمند سازي مستمر بازرسان با همكاري واحد آموزش سازمان.
 • اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملكرد كارمندان و مديران به دبیرخانه شورای تحول اداری به منظور اجرای مقررات مرتبط.
بيشتر