ارتباط با ما

1402/5/15 یکشنبه
همکاران شاغل در دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

- سیدعلی اصغر حسینی شکرابی-مسئول بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 -
گروه بازرسی: زهرا اورک(سرپرست گروه)،رامش دالوند،مجید زرگر.
 - 
گروه ارزیابی عملکرد: طاهره عیسی زاده(رییس گروه) ،جواد سلیاری.
- گروه رسیدگی به شکایات : جواد نجارکریمی(رییس گروه)،مرتضی شریفی،سعید اکبر،نادرحاجی آقاتبار.
- سپیده وجیهی
.

جهت ارتباط با بخش پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست و ثبت انتقادات و یا شکایات از طریق شماره های زیر می توان اقدام نمود.

شماره های تماس: 88233028-42781020
شماره نمابر:  88244572