اهداف و وظایف

1402/4/18 یکشنبه
اهداف و وظایف واحد بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای استانی و ستادی جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی .
 • نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.
 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.
 • سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع.
 • تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه شش ماهه....) جهت اطلاع مقام ریاست سازمان.
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها.
 •  کشف مفاسد مالی و اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح و مقام ریاست سازمان.
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و میزان استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقرارت.
 • اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حین بازرسی به هیئت تخلفات.
 • حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.
 • تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی.
بيشتر