آیکون منو
اهداف و وظایف
1393/5/27 دوشنبه
دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
v     پیگیری و نظارت بر اجرای بخشنامه هایی که از سوی ریاست سازمان به کلیه واحدهای ستادی و استانی ابلاغ    می گردد.
v     پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعملهای اجرایی که از سوی معاونتهای تخصصی و دفاتر مستقل ستادی به واحدهای استانی ابلاغ می گردد.
v     پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات همایشها و نشستهای مدیران که تکالیف سازمانی را به بخشهای ستادی و استانی الزام می کند.
v     پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادات پایانی گزارشهای بازرسی سازمان بازرسی و بازرسیهای دوره ای و نوبه ای انجام شده توسط این دفتر از ستاد و استانها.
 
گروه بازرسی
 
v     تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر و دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف،برنامه ها،دستورالعملها،و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی.
v     انجام بازرسی از نحوه عملکرد مدیریتها و واحدهای سازمان با توجه به قوانین و مقررات جاری به منظور یافتن کاستی ها،سوء مدیریت و انحرافات از سیاستهای تعیین شده و ارائه راه حلها و پیشنهادات برای رفع آنها.
v     بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میران رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع.
v     برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،کمیسیون اصول88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
v     کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط و ریاست سازمان.
v     آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش سازمان.
v     اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عمکرد کارمندان و مدیران به دبیرخانه شورای تحول اداری به منظور اجرای مقررات مرتبط
 
گروه ارزیابی عملکرد
 
v     تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای تابعه و وابسته به آن با همکاری واحدهای ذیربط(برنامه ریزی)
v     ارزیابی عملکرد واحدهای حوزه مرکزی و ادارات کل استانها بر اساس شاخصهای اختصاصی و عمومی،تکمیل فرمهای مربوط و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی.
v     همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری سازمان به منظور تعیین و تأیید امتیازات ارزیابی عملکرد.
v     انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در سازمان و ارائه پیشنهادهای لازم
v     انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد سازمان از طرف مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد . انجام ارزیابی عملکرد سالیانه در سه سطح سازمان مدیران و کارکنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزیابی عملکرد.
v     تهیه گزارشهای ادواری در فواصل ماهانه،شش ماهه و سالانه برای اطلاع رییس سازمان از عملکرد واحدهای مختلف.
 
گروه پاسخگویی به شکایات
 
v     دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعان) از واحدها و کارمندان سازمان.
بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
v     پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
v     پیگیری نامه های مردمی دریافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمی سازمان بازرسی و یا مراجعه حضوری مردم در سفر مقامات.
v     جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست سازمان و مراجع ذیصلاح به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
v     پیگیری نتایج گزارشهای تهیه شده.
v     پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *